اساتید آکادمی اوج
تصویر استادنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیدوره های استادبیوگرافی استادمقالات استاد
سعید خانیدیپلمویولن ایرانی 
حمید کرباسی زادهلیسانس  
احمد اسماعیلیاندیپلمگیتار 
سعید دائی زادهفوق دیپلمتار و سه تار 
فواد فریدنی   
احمد رضا قربانی   
عماد نجفیلیسانس  
مجید حسابی   
حسام حسینیلیسانس  
   
123456